کانال تلگرام بانک الگوهای نمدی
۲۸K نفر
۵۰۷ بازدید

کانال تلگرام بانک الگوهای نمدی

الگو و تهیه الگو یکی از مهم ترین مراحل دوخت کارهای نمدی می باشد.بانک الگو اینجاستکانال اصلی آموزش نمد:@felttoon_feltt کانال ژورنال مدلهای روز نمد:@felt_Catalogue خرازباشی:@kharaz_bashi .بالا