کانال تلگرام ارگونومی
۹۱۸ نفر
۵۹ بازدید

کانال تلگرام ارگونومی

ارگونومی:دانشي پيرامون تعامل میان انسان و سایراجزای یک سیستم/ شامل ارگونومي فيزيكي، شناختي،سازماني و محيطي. تماس با ما :تلگرام: @HumanFactors_Ergonomicsايميل: humanfactorsandergonomics@gmail.comبالا