کانال تلگرام کالج حامی
۱.۳K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام کالج حامی

مروری ساده بر الفبای مدیریت و رهبری ، ویژه مدیران جوان (شامل موضوعات : کارآفرینی ، مهارت های کسب و کار ، مدیریت کاربردی ، ارتباطات ، بازاریابی ، موفقیت و ...) به اهتمام ابوالفضل مهدویMy Profile: https://www.linkedin.com/in/abolfazl-mahdavy


بالا