کانال تلگرام ISGPP: International Scientific Group on Positive Psychology
۴۰۵ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام ISGPP: International Scientific Group on Positive Psychology

گروه علمی بین المللی روانشناسی مثبت، یک گروه کاملا علمی است، درباره مفاهیم علمی/آکادمیک روانشناسی مثبت نگر


بالا