کانال تلگرام رسمی مهدی عبدالوند
۴.۱K نفر
۵۱ بازدید

کانال تلگرام رسمی مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند. فوق لیسانس مدیریت ورزشقهرمان قهرمانان مچ اندازی ایران 16دورهقهرمان قهرمانان مچ اندازی آسیا 2 دورهدارنده کمربند آسیا وایراننایب قهرمان آسیا 1 دورهقهرمان لیگ جهانی وقهرمان چندین مسابقات بین اللمللی


بالا