کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
۶۱۶ نفر
۱۷ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی

کانال رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه ‌نصیرالدین ‌طوسیTwitter: twitter.com/IslamicKntuInstagram: instagram.com/islamickntuFacebook: fb.com/kntu.anjomanTelegram: telegram.me/KntuAnjomanEslamiارتباط با ادمین:@KNTUIslamicAssociation.


بالا