کانال های تبادلی

@LearnEnglishByStory
کانال تلگرام Learn English By Story
۵.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۷
۳۷ بازدید
مشاهده کانال
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Learn English By Story

Listen to the short story. Read the transcript. Listen and repeat sentence by sentence. Tell the short story for yourself. Tell the story for second time with another subject. Record your voice.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!