کانال تلگرام Mechanical Properties Laboratory
۲۳۵ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام Mechanical Properties Laboratory

Mechanical Properties Laboratory (MPL) آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد دانشگاه فردوسی#خدمات_آزمایشگاه#کشش_فشار_خمش_خزش_خستگی_متالوگرافی


بالا