کانال تلگرام مهتاب و باران
۹۹۱ نفر
۲۸ بازدید

کانال تلگرام مهتاب و باران

شب است و بیشه #باران خورده و #مهتاب...شکسته در گلویش هق هقِ گریهدلم ”دیوانه” اما داستان دیگری می گفت....#مهدی_اخوان_ثالث


بالا