کانال تلگرام 《﴾ʍ﴿ArGiN 》
۳۲۷ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام 《﴾ʍ﴿ArGiN 》

﴿تیمی قدیمی و قدرتمند و بی همتا در دنیای اتحادی تلگرام﴾{زادگاه ابر ممبران نامی و پناه دهنده یتیمان بینام}[الگو و مرجع تقلید کلیه چنل های اتحادی‌]‌﴿﴿ ان المرگین(‌؏) فی القدرت المبین و لا ریب فیه ﴾﴾پل ارتباطے@MARGINIbot@Bi_NaghS


بالا