کانال تلگرام | Mim.Parto |
۹۳۴ نفر
۲۱ بازدید

کانال تلگرام | Mim.Parto |

هر شب این خانہ مے لرزد ازبغض ِ گلوی دختری . . .| معصومہ پرتوے زاده |Instagram.com/_u/mim.parto


بالا