کانال تلگرام مخمل آبی؛ حسین آذربایجانی
۲۲۱ نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام مخمل آبی؛ حسین آذربایجانی

مدرس دانشگاهعضو انجمن زبانشناسی شناختی آلمانعضو هیات رییسه انجمن کان ذن ریو کاراته استاندانشجوی دکتری و پژوهشگر علوم اعصاب شناختی زبانصاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه آوای چیستاروزنامه نگارعضو انجمن علوم اعصاب ایرانارتباط با مدیرکانال:@azarpad



بالا