کانال تلگرام مکانیک ، نفت
۷۲۹ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام مکانیک ، نفت

کانال گروه آموزشی MeMبرگزارکننده دوره هایتربیت کارشناس مهندسی ادمين كانال: @mtfazmMeM.irبالا