کانال تلگرام نقشبندیه انوریه
۱K نفر
۳۵ بازدید

کانال تلگرام نقشبندیه انوریه

گر چه از هر جگر چاک به حق راهی هستراه نزدیکترش از دل درویشان استدر بساط من سودازده ز اسباب جهاننیم جانی است اگر قابل درویشان است ارتباط با ما@tayyeb05


بالا