کانال تلگرام نهال گستر رویان
۱.۲K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام نهال گستر رویان

تولید پایه های رویشی درختان میوه به روش کشت بافت، کشت بافت گیاهان دارویی، کشت بافت انواع گل، تولید نشای صنعتی سبزی، صیفی، زینتی و گل۰۲۸ ۳۲۸۹ ۳۲۸۹۰۹۳۹ ۹۹۹ ۴۶۴۲/۳عرضه نهاده های کشاورزی و مشاوره کشاورزی دانش بنیان۰۲۸ ۳۲۸۲ ۳۲۸۲۰۹۱۲ ۶۶۰ ۷۰۲۰


بالا