کانال تلگرام خاورمیانه جدید
۱K نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام خاورمیانه جدید

| این کانال توسط دانشجویان محصل در ترکیه اداره می شود و هیچگونه جهت گیری در مورد رخدادهای منطقه ندارد.|@New_Middle_East| آخرین رخدادهای منطقه....https://telegram.me/joinchat/BWe90T9oHUHehLpmAsuGtA.................


بالا