کانال تلگرام مجله نیلوفرانه|NilOomag
۲۱۱ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام مجله نیلوفرانه|NilOomag

مجله‌ #نیلوفرانه شامل: متون ادبی، انگیزشی، آموزشی، سرگرمی، موزیک و... باما همراه شوید ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ #ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ درﻣﺮﺩﺍﺏﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟تا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛درﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢﻣﯿﺸود "ﺧـﻮﺏ" ﺑﻮﺩ... میشود "زیبـا" بود...️ "ﺷـﺎﺩ" ﺑﻮﺩ... و "ﺍﻣـﯿﺪ" ﺩاشتبالا