کانال تلگرام PAYA ABZAR S.J.H.
۱۵۲ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام PAYA ABZAR S.J.H.

کانال پایا ابزار برای CNC - CAD/CAM و ابزار برشیsjhaghi@gmail.comبالا