کانال تلگرام (بیراهه
۹۶ نفر
۲۲ بازدید

کانال تلگرام (بیراهه

@BiraheAH ع.هدلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سر برآورده شده در قلمبخوان صدا را ...اینجا تلاقی نقطهء اشتراکیست میان من و تو به نام دلتنگیع.ه


بالا