کانال تلگرام مشاوره بدنسازی و ‌آماده سازی ورزشکاران
۶۰۶ نفر
۱۱ بازدید
ورزشی کسب و کار

کانال تلگرام مشاوره بدنسازی و ‌آماده سازی ورزشکاران

ارائه انواع برنامه های آمادگی جسمانی(هوازی، بی هوازی، قدرتی ، سرعتی، انفجاری، توانی، استقامتی) چاقی ولاغری امین شفیع پورمسئول آموزش انجمن ملی بدنسازی ایران کارشناس ارشد ‌آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(خوارزمی)@amin66shبالا