کانال تلگرام اخبار جغرافیایی- سیاسی
۵۰۰ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام اخبار جغرافیایی- سیاسی

کآنال به بررسی اخبار جغرافیایی شامل اطلاع رسانی نشستها،همایش ها و تازه های نشر اختصاص دارد.گرایش جغرافیای سیاسی درکانون توجه است.ارائه پیشنهاد به مدیران:@Sorna_y_iran


بالا