کانال تلگرام مسابقه کودک رشت
۷۱۹ نفر
۲۰ بازدید
خانواده

کانال تلگرام مسابقه کودک رشت

توجه:فقط به کودکان رشت وحومه جایزه تعلق خواهد گرفتجهت شرکت درمسابقه، عکس کودک خود را به ربات تلگرام زیر بفرستید@rashtbabybotملاک برنده شدن عکس میزان بازدید استشما باید با پخش عکس کودک خود در گروه ها و ارسال به اطرافیانتان، بازدید را بالا ببریدبالا