کانال تلگرام پهلوی
۲۳۶ نفر
۲۹ بازدید

کانال تلگرام پهلوی

تاریخ هرگز خدمات پـــــــــهلــــــــوے را از یاد نخواهد بردرژیم آخـــــوندی سرنگون باداینجا ممبر فیک نداریمدست در دست هم در راه بیداری افکار به خواب رفتهارشیو کلیپهای کانال@RezakhansavadkoohiAبالا