کانال تلگرام بنیاد سفیران سلامت
۱۸۵ نفر
۵۱ بازدید

کانال تلگرام بنیاد سفیران سلامت

دانشجویان علوم پزشکی افغانستانی رشته های پرستاری، مامایی، هوشبریعلوم آزمایشگاهی و اتاق عملروابط عمومی بنیاد@Safiran_Salamat_Admin


بالا