کانال های تبادلی

@Safiran_Salamat_Foundation
کانال تلگرام بنیاد سفیران سلامت
۱۸۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۷۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بنیاد سفیران سلامت

دانشجویان علوم پزشکی افغانستانی رشته های پرستاری، مامایی، هوشبریعلوم آزمایشگاهی و اتاق عملروابط عمومی بنیاد@Safiran_Salamat_Admin

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!