کانال تلگرام حسینیه قمربنی هاشم ابوالفضل العباس(ع)
۱۶۳ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام حسینیه قمربنی هاشم ابوالفضل العباس(ع)

کانال حسینیه قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع)@Saghakhane81تبادل باادمین وبازتاب انتقادات وپیشنهادات@M137S731 @abbastaheri8 @sajjad76s2بالا