کانال تلگرام #باشعوری
۴۰۲ نفر
۲۱ بازدید

کانال تلگرام #باشعوری

بیـاییـد بـاشعـور بـاشیـم و بےشعـوری را ریشہ‌ڪن ڪنیـمانسـانهـای بـاشعـور دنیـا را زیبـا مےڪننـدلطفـا ڪـانـال را بہ دوستـان خـود معـرفے ڪنیـد@Sense_Savvyبالا