کانال تلگرام سیذارتا
۱.۵K نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام سیذارتا

دانش را میتوان بدیگری رساند ؛ اما خرد را نمیتوان .می توان آن را یافت و در آن زیست اما نمیتوان آن را به دیگری رساند. " کتاب سیذارتا " Knowledge can be conveyed, but not wisdom. it is possible to be carried by it,, but it cannot be expressed in taught.بالا