کانال تلگرام Soviet of شیعه
۱۰۵ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام Soviet of شیعه

آمده ایم تا نازیسم رانابود کنیم.نازیسم=نابودیدر نابودی آن با ماهمکاری کنید.اتحاد جماهیر شیعیانجانشین فرمانده بلوک شرق:@Commander_East_Blockزیر مجموعه مارکسیسم سنترارتباطات کانال:@East_Block_botکد شامد:1-1-74225-61-4-1بالا