کانال های تبادلی

@SovietofUnion
کانال تلگرام Soviet of شیعه
۸۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Soviet of شیعه

آمده ایم تا نازیسم رانابود کنیم.نازیسم=نابودیدر نابودی آن با ماهمکاری کنید.اتحاد جماهیر شیعیانجانشین فرمانده بلوک شرق:@Commander_East_Blockزیر مجموعه مارکسیسم سنترارتباطات کانال:@East_Block_botکد شامد:1-1-74225-61-4-1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!