کانال تلگرام ذهن برتر
۸۳۸ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام ذهن برتر

دنبال ذهن برتر باش موفقیت خودش دنبالت می آیدهرکس قادر باشد قابلیت تملک کل ذهنش را بدست آوردقابلیت تملک هرچیز دیگری را در دنیا می تواند بدست آورد.اندرو کارنگی..................Be@MSaghi8


بالا