کانال تلگرام آموزش جهانبینی زرتشت
۷۳۰ نفر
۱۱ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام آموزش جهانبینی زرتشت

اشوزرتشت:《ای مزدا!پیامت را به جویندگان دانشآشکار خواهم نمودو به آنها خواهم گفتکه سرانجام دروغکاری رنج استو سرنوشت راستکار خوشبختی است.پس بی گمان،شادمانی به کسی روی می آوردکه این پیام اندیشه برانگیز رابه دیگران برساند.》گاتها؛ هات 51، بند 8


بالا