کانال های تبادلی

@TheGathas
کانال تلگرام آموزش جهانبینی زرتشت
۷۳۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۲۲ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام آموزش جهانبینی زرتشت

اشوزرتشت:《ای مزدا!پیامت را به جویندگان دانشآشکار خواهم نمودو به آنها خواهم گفتکه سرانجام دروغکاری رنج استو سرنوشت راستکار خوشبختی است.پس بی گمان،شادمانی به کسی روی می آوردکه این پیام اندیشه برانگیز رابه دیگران برساند.》گاتها؛ هات 51، بند 8

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!