کانال تلگرام میهن پرستان (سومکا)
۱.۵K نفر
۹۲ بازدید

کانال تلگرام میهن پرستان (سومکا)

ایران برای تمام اقوام است قومیت گرایی را محکوم میکنیم ® کانال رسمی حزب سومکا در اندیشه ایرانشهر سوم سومکا تنها پست هایی که انتشار میدهد را تایید میکند ،و بنرهای تبلیغات تنها به منظور افزایش هموندان میباشد و نشانه تایید آنها نیست


بالا