کانال تلگرام ️کلبه دخترآفتاب[دیوەخانی‌کیژی‌هەتاو]️
۳K نفر
۲۶ بازدید

کانال تلگرام ️کلبه دخترآفتاب[دیوەخانی‌کیژی‌هەتاو]️

ئامانجی من سازکڕدنی گە ورە ترین کاناڵی کوردیه وناساندنی کوردی به غیره ت به هە موو جیهانهدفم ایجاد بزرگترین کانال کوردی وآموزش وشناساندن کوردغیوربە همە دنیاستمدیریت کانال کیژی هه تاو( دخترآفتاب)تماس با ادمین @BANOOyootabKURDبالا