کانال تلگرام تابلوفرش احمدوند
۴۸۵ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام تابلوفرش احمدوند

تفکر وبرنامه ریزی استراتژیکتقویت نگرش مدیریتی هدفمندوهوشمندخط مشی،سیاستگذاریخلاقیت،کارآفرینی،موفقیتتئوری سازمان،رفتار سازمانی،منابع انسانیطراحی روندو ساختار اداری،اتوماسیوناصول پیشگیری،آینده نگری وآینده پژوهیارتباط با مدیر@Grand111بالا