کانال تلگرام غزل های محب
۲۶۵ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام غزل های محب

کتاب های من:۱. با بغض چندین ساله۲. در معبر فصول۳. تنم به قامت تو اشتیاق پیچک داشت انتشارات رهام اندیشه ۴. ذات بی مرگ شعرهای سپیدانتشارات نیماژ۰۵ میکده های تخیلانتشارات رهام اندیشهارتباط @zmoheb


بالا