کانال تلگرام راهی بسوی تکامل
۳۲۶ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام راهی بسوی تکامل

اکبررحیمی (خیلی زود دیرمیشه): اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی،اعمال ونماز های تاکید شده،داستانهای مذهبی وبه اشتراک گذاشتن دعاهاوزیارتهابالا