کانال تلگرام آبشناسی
۲.۸K نفر
۱۳ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام آبشناسی

با محوریت مدیریت منابع آب و محیط زیست - و موضوعات جامعه و فرهنگزیرنظر دکتر علیرضا برهانی داریان استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با همکاری دانشجویان لینک تماس: @Frz_krmweb: abshenasi.netaparat: http://www.aparat.com/abshenasiبالا