کانال تلگرام Absurd Mind's Media
۵۸.۱K نفر
۹۸ بازدید

کانال تلگرام Absurd Mind's Media

من از سرنوشت انسان چه می دانم؟ در مورد کلم بیشتر می توانم برایتان حرف بزنم! بکت سردبیر : محسن الوان ساز@absurdcallتبلیغات و تبادل به صورت "محدود" و "فقط" با موضوعات فرهنگی مرتبط انجام می شود@absurd_advهماهنگی با@E_Salookiبالا