کانال تلگرام (آتش به اختیار)
۹۱۳ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام (آتش به اختیار)

سلام نام کانال از روشنگری آقداش آنلاین به( آتش به اختیار )تغییریافتسلام سلام سلامامروز را چنین آغاز کردیم...بسم الله النور.....خدای عاشق یک روز زیبای دیگر را با ترنمدلنشین پرندگانت آغاز نمودمشکر ، برای یکروز زیبای دیگرشكر ، برای بوی خوش زندگیبالا