کانال های تبادلی

@akashkybooood
کانال تلگرام کاشکی بود. ...
۹۸۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
۳۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کاشکی بود. ...

کاش کسی بود به گوشت می رساندکه امروزتمام قد ایستادم و در دلم فریاد زدم :نمی خواهم...من این شلوغیِ پر از تنهایی را نمی خواهممن تو ِ لعنتی را می خواهممی فهمی ؟کاشکسیبود!#عادل_دانتیسم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!