کانال تلگرام کاشکی بود. ...
۹۸۲ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام کاشکی بود. ...

کاش کسی بود به گوشت می رساندکه امروزتمام قد ایستادم و در دلم فریاد زدم :نمی خواهم...من این شلوغیِ پر از تنهایی را نمی خواهممن تو ِ لعنتی را می خواهممی فهمی ؟کاشکسیبود!#عادل_دانتیسمبالا