کانال تلگرام شعرهای کوتاه
۴۳۵ نفر
۱۳ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام شعرهای کوتاه

زیرسایه ی خیال های نیامده اتبالا