کانال تلگرام اینجا خیالهایم را بافتم
۱۰۷ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام اینجا خیالهایم را بافتم

گزیده ای از اشعار علی صادقی پریبالا