کانال تلگرام شبکه اجتماعی آمار نگر
۴۵۲ نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام شبکه اجتماعی آمار نگر

نگاه عميق، روشني راه، تصميم درست(شبكه اجتماعي شركت آمار نگر)موضوعات:عمومیاجتماعیبازاریابیادبیاتروانشناسیپژوهشیو....تماس با ادمين:@shakib_panahbehagh@shiva_panahbehagh


بالا