کانال تلگرام عمو مملی
۱۵۵ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام عمو مملی

بہ کـانـال عمـو مـمـلـی خـوش اومـدیـدهمانا درهای لِفت همواره به روی شما باز است و کسانی که ماندند ، از ثمرات این کار نیکو بهره بردند و جاودان شدند .[رساله عمو مملی - باب هفتم - مقدمه]


بالا