کانال تلگرام اندیشهناب
۱.۱K نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام اندیشهناب

بنام اهورای دین بهینبنام شهيدان ایران زمین به جمشید و کوروش به آرش قسمبه آیین پاک سیاوش قسمکه ایران همی تار و پود من استگرفته ز جان از وجود من استبخوانید اینگونه در گوش بادچو ایران نباشد تن من مبادچرالفت میدی?بزار روی بیصدا تابدون اعلان بشهبالا