کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۳۲۶ نفر
۱۷ بازدید
علم و فناوری پزشکی و طب

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

@Anjoman_eslami_bumsانجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندراه ارتباطی انجمن: @anjomaneslami_bums


بالا