کانال تلگرام فقط حیدر امیرالمومنین است
۱.۲K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام فقط حیدر امیرالمومنین است

بَــر سَـرِ تَختـــ سُـلِیمان حَکــ کنید.....شاه بودن..............مختص.....................شخص .............................شخیص ....................................حیدر استبالا