کانال تلگرام یا زهرا (س)
۱۴.۴K نفر
۱۳۳ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام یا زهرا (س)

‌تخصصی ترین کانال ترک گناهیا راد ما قدفات【ای بازگرداننده‌ی از دست رفته ها 】با مطالب ما به سوی توبه حرکت کنیدکانال های دیگر ما؛ @Ya_Ali @Imam_Hassan_mojtaba @Ya_Mahdi (جهانی)خادم تیم:@Ya_Hassanبالا