کانال تلگرام کل٘به امید
۱۵.۶K نفر
۴۰ بازدید

کانال تلگرام کل٘به امید

مهربانی را اگرقسمت کنیممن یقین دارم به ما هم میرسدآدمی گر ایستد بر بام عشقدستهایش تا خدا هم میرسد@aycalack2 @aycalack https://telegram.me/joinchat/BDYcNUOi9VQmxcL-OPFKlA


بالا