کانال تلگرام عزاداران حسینی سنگ ذغال بهشهر
۳۱۷ نفر
۷ بازدید

کانال تلگرام عزاداران حسینی سنگ ذغال بهشهر

مَرکَز تَجَمُّع بَچِّه هِیئَتی هاهیات بهترین مَحَل برای تَربیَّتِ ناب ترین احساسات دینی استwww.azadaran83.irSMS: 30006859000301azadaran83@gmail.comکد شامد در ستاد ساماندهی فیلترینگ کشور:1-1-562-61-2-1http://t.me/itdmcbot?start=azadaran83


بالا