کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران
۴۰۸ نفر
۲۱ بازدید
علما و روحانیون

کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران

با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران:مردم فهیم تهران؛همه با هم برای ایران عزیزمان دست به دست هم دهیم و با درایت و اختیار آینده کشور را بسازیمبالا